"Tech Solutions - one byte at a time!"
DigiBytes.com is the digital library of solutions for business and technology professionals.

Login Register Login
For Admins

Kontrola kosztów w gastronomii

White Paper Published By: Oracle
Oracle
Published:  Jan 09, 2017
Type:  White Paper
Length:  24 pages

Kontrola kosztów w gastronomii

Rola technologii w maksymalizacji zysków

Sta?e zapewnianie wy?mienitych potraw i doskona?ej obs?ugi jest fundamentem sukcesu biznesowego ka?dej restauracji.

Jednak sukces — i przetrwanie — zale?y tak?e od rentowno?ci. Ka?dy restaurator, niezale?nie od tego, czy dzia?a niezale?nie lub w ramach du?ej sieci, rozumie, ?e koszty pracy i zaopatrzenia s? istotnymi zmiennymi wydatkami dla firmy. Utrzymywanie kontroli nad tymi kosztami ma tak samo ?ywotne znaczenie jak kulinarne czary rzucane w kuchni.

Udost?pniaj?c wnioski z bada? restauratorom z ca?ego ?wiata, dzia? Oracle Hospitality d??y do wykazania, ?e zarz?dzanie kadrami i zaopatrzeniem oraz zapobieganie stratom s? globalnymi wyzwaniami, które mo?na pokona? poprzez uczynienie technologii kontroli kosztów fundamentem dzia?alno?ci.Tags : 
hospitality, hotels, hotel management, millennials, customer experience, mobility, mobile computing, mobile data systems, customer experience management

Browse Technology Topics

    
    
    
    
    
    
Modern Analyst Media Modern Analyst Media
Modern Analyst Requirements Modern Analyst Media Modern Analyst DigiBytes
Copyright 2009-2014 by Modern Analyst Media LLC Home  |  Featured Bytes  |  Popular Bytes  |  All Topics  |  Vendor Directory